Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข้อมูลองค์กร

วิสัยทัศน์

"เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ งบประมาณ และติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ"

พันธกิจ

1.

พัฒนาระบบแผนงานและประเมินผลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

2.

ประสานงานเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการด้านบริการสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ

อำนาจหน้าที่

1.

จัดทำและประสานแผนงาน แผนปฏิบัติงานของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนปฏิบัติการของกระทรวง รวมทั้งเร่งรัดติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรม

2.

ติดต่อ ดำเนินการและประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับความร่วมมือและความช่วยเหลือด้านบริการสุขภาพ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

1.

ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปโดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้

2.

รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เอกสารแฟ้มข้อมูล หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหาและเป็นหลักฐานทางราชการ

3.

ดำเนินงานการเกี่ยวกับงานการเงิน พัสดุ ครุภันฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

4.

จัดเตรียมการประชุม สัมมนาและฝึกอบรม เช่น การจัดทำเรื่องยืมเงิน – คืนเงิน เตรียมห้องประชุม เอกสารการประชุม ลงทะเบียน และสรุปรายงานการประชุม (ยกเว้นโครงการ) และรวบรวมเอกสาร เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจประเมิน

5.

งานจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานข้าราชการ ข้าราชการบำเหน็จบำนาญ

6.

ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและ ภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น

7.

ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

8.

ผลิต และ จัดเตรียมเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน

9.

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

1.

วิเคราะห์ และพัฒนา นโยบายของกรม

2.

วางแผนกลยุทธ์โดยกำหนดเป้าหมายบริการระดับกรม ผลผลิต/ผลลัพธ์ และกลยุทธ์ของกรม

3.

วางแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรม

4.

ทบทวนตรวจสอบแผนกลยุทธ์

5.

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ

1.

วิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณเชิงกลยุทธ์

2.

จัดทำ ทบทวนผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด/งาน/โครงการ

3.

จัดทำโครงสร้างงบประมาณและวางแผนงบประมาณระยะกลางของกรม

4.

จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายของผลผลิต

5.

จัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปีของกรม

6.

วางแผนปฏิบัติการประจำปีของกรม

7.

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานประเมินผล

1.

ติดตาม ควบคุม กำกับ การดำเนินงานที่กำหนดไว้ ตามแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน งบประมาณ และโครงการต่างๆ และจัดทำรายงานผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค ต่างๆ

2.

ประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และจัดทำรายงานการประเมินผล และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน

3.

สรุปรายงานประจำปี และเผยแพร่

4.

งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานข้อมูลข่าวสาร

1.

พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนและประเมินผลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

2.

วางระบบและกำหนดมาตรฐานข้อมูลการวางแผนประเมินผล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

3.

ศึกษา บูรณาการฐานข้อมูล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

4.

เผยแพร่ข้อมูลทางสถิติต่างๆ

5.

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์

1.

ความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ ดำเนินการและร่วมมือทางวิชาการในการดำเนินงานโครงการศึกษาวิจัยด้านสาธารณสุขและบริการสุขภาพ งานด้านความช่วยเหลือ ความร่วมมือทางวิชาการด้านบริการสุขภาพ จัดทำเอกสารของหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ ตลอดจนดูแลงานด้านเอกสารที่เกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศ ดูแลสัญญาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ จัดทำรายงานเกี่ยวกับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากต่างประเทศ เจรจาและการประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้คำปรึกษาด้านวิชาการ แนะนำปรับปรุงแก้ไข ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรม

2.

งานศึกษา ฝึกฝนอบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ส่งเสริมและดำเนินการด้านการศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน ณ ต่างประเทศ ติดต่อประสานงาน ร่วมมือในการดำเนินงานโครงการวิจัยและโครงการฝึกอบรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดทำโครงการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ เผยแพร่ข้อมูลทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ จัดกำหนดการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประสาน อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหารในการเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ณ ต่างประเทศ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์ตอบโต้สภาวะฉุกเฉิน

1.

บริหารจัดการระบบตอบโต้สภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข การเตรียมความพร้อมระบบการตอบโต้สภาวะฉุกเฉิน จัดทำและพัฒนายุทธศาสตร์และแผนการตอบโต้สภาวะฉุกเฉิน จัดทำและพัฒนาระบบการสั่งการดำเนินการซ้อมแผนตอบโต้สภาวะฉุกเฉิน การประเมินผล การจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม

2.

สร้างและพัฒนามาตรฐานการตอบโต้สภาวะฉุกเฉินทั้ง 3 ระยะ ก่อนเกิดเหตุ ระยะเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุการณ์ตอบโต้สภาวะฉุกเฉินภาคประชาชน การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อตอบโต้สภาวะฉุกเฉิน สร้างและพัฒนาระบบสื่อสาร ระบบวิศวกรรมการแพทย์ ระบบความปลอดภัยด้านอาคารและสิ่งแวดล้อม ระบบสนับสนุนการบริการ (ระบบแก๊สทางการแพทย์ ระบบไฟฟ้า ระบบบำบัดน้ำเสีย)

3.

สร้างและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการเตรียมความพร้อม ตอบโต้สภาวะฉุกเฉิน และการฟื้นฟูด้านการแพทย์และสาธารณสุขเครือข่ายภาคประชาชน เครือข่ายภาคเอกชน เครือข่ายภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย