Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร วิสัยทัศน์ : สำนักเทคโนฯ


รายละเอียดเอกสาร

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีหน้าที่บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษา วิเคราะห์และพัฒนาระบบงานและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วิสัยทัศน์ :
เป็นองค์กรหลักด้ำนกำรพัฒนำและนำนวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรที่ทันสมัยมำบริหำรจัดกำรระบบบริกำรสุขภำพ และคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนข้อมูลบริกำรสุขภำพ

พันธกิจ
1. บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
2. กำหนดและพัฒนามาตรฐานกลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
3. พัฒนาระบบคลังข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลการดำเนินงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
4. สนับสนุนให้บุคลากรของกรมฯ มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5. พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
6. ให้บริการข้อมูลข่าวสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. ให้คำปรึกษาแนะนา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่หน่วยงาน
8. ศึกษา วิเคราะห์ แนะนำ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่หน่วยงาน
9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 19 กรกฎาคม 2555

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 1566

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน