Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย


รายละเอียดเอกสาร

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีภารกิจหลักที่ต้องดำเนินการทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ และด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ซึ่งบริการที่ส่งมอบคือ ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลเอกชน ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลเอกชน ใบอนุญาต/หนังสือรับรองการประกอบโรคศิลปะ ใบรับรอง/การรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 4 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม มาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์และมาตรฐานสุขศึกษา ซึ่งกรมได้สรุปความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามภารกิจหลัก เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดบริการต่อไป

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 19 กรกฎาคม 2555

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 1566

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน