Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเอกสาร วิสัยทัศน์กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน


รายละเอียดเอกสาร

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรหลักที่เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ให้เกิดการจัดการระบบสุขภาพชุมชนเพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองทางด้านสุขภาพของประชาชน

ค่านิยม
ส : สามารถเรื่องงาน P : Professional
ส : สมานสามัคคี H : Harmony
ม : มวลภาคีสัมพันธ์ C : Communication

พันธกิจ
1. พัฒนาองค์ความรู้ รูปแบบ นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสาธารณสุขมูลฐานเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
2. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายสุขภาพในการดูแลสุขภาพการพิทักษ์สิทธิ์ด้านสุขภาพและการจัดการระบบสุขภาพชุมชน
3. ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนให้เกิดกลไกความร่วมมือของภาคีเครือข่ายสุขภาพในการจัดการระบบสุขภาพชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพ
4. ประสานงานทางวิชาการและการบริหารจัดการกลวิธีสาธารณสุขมูลฐานทั้งภายในและนอกหน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุขและในระดับนานาชาติ
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
1.พัฒนารูปแบบและการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานเพื่อพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน
2.พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรชุมชน อสม. องค์กรภาคเอกชนและประชาชนในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพด้วยตัวเอง
3.ส่งเสริมและพัฒนา อสม. องค์กรภาคเอกชนในการพิทักษ์สิทธิของประชาชนด้านสุขภาพเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
4.ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนาศักยภาพ อสม. และองค์กร อสม.
2. ส่งเสริมบทบาทภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน
3. พัฒนายุทธศาสตร์รูปแบบ และมาตรฐานงานสุขภาพภาคประชาชน
4. พัฒนาขีดสมรรถนะด้านการบริหารองค์กร

วันที่นำเข้าเอกสาร วันที่ 29 มีนาคม 2555

วันที่เปิดอ่านล่าสุด วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

จำนวนครั้งที่ถูกเปิดอ่าน 2178

คลิ๊กที่เอกสารเพื่ออ่าน